26/2 Pro Add-On 斷貨通知(短片)

26/2 Pro Add-On 斷貨通知(短片)

好似好耐冇拍片,但係今日要拍返一條片,因為我哋 Re Pillow 3 嘅 Pro Add-On 要斷貨,因此想講講情況同埋處理方法。

事源係我喺訂原材料數量做生產時預算得不太好,因此銷量稍為快過材料供應,造成咗依家斷貨情況,但我預計當所有材料齊備,再加製作時間,大約需時十幾天,2星期後就可恢復現貨發售,正常供應。

➡️ 因此喺呢段時間,處理情況如下:

💻 網上訂單:客人可以正常落單,所有包含 Pro Add-On 的訂單,我們會預設為「先寄出 Pro Add-On 以外的產品,然後在 Pro Add-On 恢復供應時,再寄出 Pro Add-On」。如果客人想等到有 Pro Add-On 時再整張單寄出,可以在訂單上標明,例如「(等齊貨才全單寄)」寫在姓名欄,或落單後email聯絡告知等。

📍尖沙咀 iSQUARE及北角港運城門市:客人可以照常來體驗產品和購物,也可以試 Pro Add-On,唯獨因為 Pro Add-On 斷貨,到時若然要買 Pro Add-On,則可照樣購買,並先取走其他產品,Pro Add-On 的話則會稍後我們有貨時通知你來店舖取/有貨時速遞寄送給你,運費會由我們負責。

抱歉有這個情況發生,坦白講所謂「打開門口做生意」,點會想斷貨無得賣……. 確實我也在學習之中,雖然過去一年已減少斷貨問題,但今次卻又有預算失準,我預計材料齊備再加製作時間,大約需時十幾天,2星期後,約三月中應可恢復現貨發售,正常供應。到時我會再在此通知大家,感謝大家支持!