News

07/08 近況 UPDATE(影片)
好像一段時間沒布拍片更新,因而心血來潮拍攝一段影片,不談任何產品,純粹想輕鬆與大家講講近況和一些自己心入底話。
繼續閱讀